Algemene Voorwaarden MuziekCentrum LogBlock.

Docenten Drums: Jaap Koning (eigenaar), Max Sergeant, Uli Genenger, Jasper Oudejans, Axel Limbeek, Joris van der Sande, Tim de Jong.

Docenten Piano: Hein Hoogendoorn, Tez Thompson, Max Snel, Silvia Mancuso, Raoul Verhoeven, Teun van den Maarel.

Docenten Gitaar: Theo Holsheimer, Ivana Bakker Schut.

Adres: Kierkegaardstraat 58 1185AH Amstelveen.
Administratie: Jaap Koning (admin@logblock.nl)
0641868200 (Jaap Koning, eigenaar)

Artikel 1 Introductie les (proefles) :

Na de boeking wordt een factuur verstuurd. Een proefles duurt altijd 30 minuten.  De proefles wordt vooraf betaald. Annuleren kan telefonisch of per mail minimaal 24 uur van te voren. Mocht na een proefles besloten worden tot doorgang van lessen bij MC LogBlock dan vindt het inroosteren van reguliere lessen in overleg plaats via de administratie en/of docent. De leerling wordt vervolgens automatisch ingeschreven bij MuziekCentrum LogBlock. De algemene voorwaarden gelden vanaf dat moment.

Artikel 2 Lesovereenkomst :

Voor deelnemer jonger dan 21 jaar zijn de ouders of verantwoordelijke opvoeders aansprakelijk voor verplichtingen die voortvloeien uit de les overeenkomst zoals betaling van het lesgeld. vermeld in het inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier dient voor aanvang van de eerste les volledig ingevuld, aangevinkt voor akkoord geretourneerd te zijn.

Artikel 3 Beëindiging of wijziging les overeenkomst :

Beëindiging of wijziging van de inschrijving dient altijd schriftelijk (per email) aan admin@logblock.nl te worden doorgegeven.  De opzegtermijn bedraagt 4 les weken na het eerste gekozen abonnement van 10 of 20 lessen. De eerste serie van 10 of 20 lessen wordt dus altijd afgemaakt. Zonder schriftelijke bevestiging van beëindiging of wijziging wordt de huidige lesvorm van 10 of 20 lessen stilzwijgend verlengd. Na schriftelijke bevestiging en na de opzegtermijn wordt de leerling uitgeschreven bij MuziekCentrum LogBlock en zijn de algemene voorwaarden niet meer van toepassing.

Artikel 4 Betaling lesgelden :

De deelnemer, of ouder/verzorger van de deelnemer, is verplicht het vastgestelde lesgeld vóór de eerste les van de nieuwe periode te voldoen. Voor betalingen van het lesgeld ontvangt de deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer een factuur van MC LogBlock via Moneybird. Er kan met Ideal betaald worden. Het les tarief wordt jaarlijks aan het eind van ieder les seizoen opnieuw door MC LogBlock vastgesteld. De leerling of ouder/verzorger van de leerling wordt hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Betalingsachterstand :

Na 15 dagen wordt een eerste herinnering gestuurd. Indien de factuur dan niet is betaald volgen er nog drie herinneringen.; op dag 16, dag 24 en dag 32. Na deze laatste herinnering wordt na vijf dagen op dag 37 een factuur met administratiekosten berekend van €15,-Als vervolgens binnen 10 dagen na de dagtekening van de de laatste betalingsherinnering nog steeds het lesgeld niet is voldaan, dan vervallen vanaf die datum alle aanspraken op lessen. Men blijft echter aansprakelijk voor de kosten van de lessen die inmiddels zijn genoten. Bij het niet voldoen hiervan ziet MC LogBlock zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, waarvoor de kosten volledig voor rekening van de deelnemer of ouder/verzorger van de leerling komen.

Artikel 6 Abonnementen.

Een abonnement bestaat uit 10 of 20 lessen van 30 minuten of 45 minuten. De lessen vinden wekelijks (onder de 21 jaar) of eventueel tweewekelijks (boven de 21 jaar) plaats. Een abonnement wordt stilzwijgend verlengd. Zie ook artikel 3. Er vinden geen lessen plaats in de reguliere vakantieperiodes regio Noord. Zie prijzen en vakanties.

Artikel 7 Annuleren les of wijzigen lestijd :

Wij gaan ervan uit dat de deelnemer prioriteit legt bij de gemaakte les afspraak. Annuleren van de les is voor eigen rekening. De lestijd van een leerling staat in principe vast. Wanneer de lestijd van de leerling gewijzigd moet worden wegens omstandigheden moet dat in overleg met de docent en kan dat alleen aan het begin van een nieuwe periode van 10 of 20 lessen. Indien het niet mogelijk is de lestijd meteen te wijzigen geeft dat geen recht op annulering van de lessen.

Artikel 8 Afwezigheid docent :

MC LogBlock zal bij ziekte of afwezigheid van een docent zorgen voor een geschikte vervanger of een inhaal les plannen. Mocht het niet mogelijk zijn tijdig een geschikte invaller te regelen of een inhaal les in te plannen, dan zal de les komen te vervallen en is voor rekening van MC LogBlock. Vervanging door een andere docent geeft geen recht op annulering of restitutie van de les of de lessen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid :

MC LogBlock is niet aansprakelijk voor letsel van de leerling opgelopen tijdens of onderweg naar de les. MC LogBlock is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan door deelnemer meegebrachte eigendommen. De leerling wordt geacht de apparatuur en instrumenten te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en te behandelen als ware deze zijn eigendom. Schade aan de instrumenten, apparatuur en/of de les studio welke voortvloeien uit oneigenlijk gebruik wordt op de deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer verhaald.

Artikel 10. Geldigheid algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn bindend zolang de leerling staat ingeschreven bij MC LogBlock. Zie ook artikel 3.